Otsituimad TOP 5

Zinnat 500mg film-coated tablet N10 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Zinnat 500mg film-coated tablet N10
Toimeained: Cefuroxime(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood J01DC02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Tsefuroksiim on laia toimespektriga baktereid hävitava toimega suu kaudu manustatav tsefalosporiinirea antibiootikum infektsioonhaiguste ravimiseks.

Näidustused. Tsefuroksiimile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: otiit

(kõrvapõletik), sinusiit (ninakõrvalkoobastepõletik), kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumoonia, naha- ja pehmete kudede infektsioon, uroinfektsioonid, puukborrelioosi varane staadium.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Zinnat´it

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Zinnat´i mõne koostisosa suhtes.

Zinnat`i tablette ei tohi kasutada, kui esineb ülitundlikkus tsefalosporiinide suhtes. Informeerige arsti teil esinevatest muudest haigustest või vaevustest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zinnat

kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon penitsilliinide või teiste beeta-laktaamantibiootikumide suhtes; - kui te olete rase või planeerite rasedust;

kui te imetate last;

kui te mõõdate oma uriini suhkrusisaldust (Zinnat võib mõjutada testi tulemusi).

Kasutamine koos teiste ravimitega

Maohappesust vähendavad ravimid võivad vähendada Zinnat’i imendumist. Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate rasestumisvastaseid tablette. Nagu ka teiste antibiootikumide korral, võib ravi ajal osutuda vajalikuks kasutada lisaks teisi rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada juhul kui arst nii soovitab. Informeerige arsti, kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga, sest ravim eritub rinnapiima.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Zinnat’it alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Zinnat`i tablette tuleb sisse võtta pärast sööki, kuna siis imendub ta kõige paremini.

Erinevate infektsioonide korral on ravimi annused erinevad. Teile vajaliku annuse määrab arst. Ravikuur kestab tavaliselt 5…10 päeva.

Kui te võtate Zinnat´it rohkem kui ette nähtud

Liiga suure annuse võtmine võib põhjustada kesknärvisüsteemi erutusnähte, mis võib viia kuni krampideni. Seetõttu tuleb üleannustamise korral pöörduda arsti poole.

Kui te unustate Zinnat´it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus kohe, kui see teile meenub ja seejärel jätkake ravi nagu tavaliselt.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Zinnat põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tsefuroksiimaksetiili kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja iseenesest mööduvad. Kõrvaltoimete esinemissageduse andmed on kogutud mahukate kliiniliste uuringute ja turustamisjärgsete andmete põhjal.

Platseebo-kontrollandmed puuduvad. Lisaks sõltub kõrvaltoimete esinemissagedus ka Zinnat’i näidustusest. Kokkuleppeliselt esitatakse kõrvaltoimete esinemissagedust järgmiselt: väga sage: ≥1/10, sage ≥1/100 ja < 1/10, aeg-ajalt ≥1/1000 ja <1/100, harv ≥1/10000 ja <1/1000, väga harv <1/10000, sealhulgas üksikjuhud.

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage: antibiootikumi pikaajalisel kasutamisel Candida ülekasv (kandidoos)

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage: Eosinofiilia

Aeg-ajalt: Valgete vereliblede vähesus, vereliistakute vähesus

Väga harv: Hemolüütiline aneemia

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: Nahalööve

Harv: Nahasügelus ja nõgestõbi

Väga harv: Ravimipalavik, seerumtõbi, ülitundlikkus. Harvadel juhtudel võib ravimi kasutamisel tekkida äge ülitundlikkusreaktsioon. Kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest, kontakteeruge koheselt oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse: - järsku tekkiv vilistav hingamine või pingetunne rinnus;

silmalaugude, näo või huulte turse;

kupladena avalduv nahalööve ükskõik millises kehapiirkonnas.

Närvisüsteemi häired

Sage: Peavalu, pearinglus

Seedetrakti häired

Sage: Seedehäired, kaasa arvatud iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu

Aeg-ajalt: Oksendamine

Harv: Pseudomembranoosne koliit

Maksa ja sapiteede häired

Sage: Maksaensüümide (ALAT, ASAT, LDH) aktiivsuse mööduv suurenemine

Väga harv: Kollasus (eelkõige sapiteede sulgusest), hepatiit

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv: Raskekujuline punetav lööve

Sarnaselt teistele antibiootikumidele võib tsefuroksiimi pikaajaline kasutamine kaasa tuua kõhulahtisuse, seene vohamise limaskestadel (soori) jms. Sellisel juhul tuleb ravikuur katkestada ning pöörduda arsti poole. Kui teil tekib tugev kõhulahtisus, informeerige kohe oma arsti, sest ravim on üksikutel juhtudel põhjustanud rasket sooltehaigust, mida nimetatakse pseudomembranoosseks koliidiks.

Lyme′i tõve e puukborrelioosi ravimisel võib tekkida ravimile reaktsioon, mis väljendub ravimi sissevõtmise järgselt tekkiva nõrkuse, külmavärinate, palaviku, punetuse, südamepekslemise või nahalööbena. See on ohutu ja tavaliselt isemööduv reaktsioon antibiootikumravile selle haiguse korral.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Zinnat sisaldab

- Toimeaine on tsefuroksiim. Tablett sisaldab 250 mg või 500 mg tsefuroksiimi (tsefuroksiimaksetiilina). - Abiained on mikrokristalne tselluloos, naatriumkroskarmelloos, naatriumlaurüülsulfaat, hüdrogeenitud taimeõli, kolloidne veevaba ränidioksiid, propüleenglükool, metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüüparalhüdroksübensoaat (E216), hüpromelloosOpaSpray White M-1-7120 (sisaldab titaandioksiidi (E171) naatriumbensoaati (E211), hüpromelloosi, tööstuslikku metüleeritud alkoholi).

Kuidas Zinnat välja näeb ja pakendi sisu

Zinnat 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid, 10 tk pakendis.

Zinnat 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid, 10 tk ja 14 tk pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Glaxo Group Ltd.,

Glaxo Wellcome House, Greenford, Middlesex, Ühendkuningriik.

Tootjad

Glaxo Operations UK Ltd. Harmire Road, Barnard Castle Co.

DL 128 DT Durham

Ühendkuningriik

või

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,

Grunwaldzka Str. 189

60-322 Poznan

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ,

Lõõtsa 2, 11415 Tallinn.

Telefon: +372 6676 900Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Lastepolikliiniku Südameapteek

Ravi tn 27, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 459 054
haru@keldrima.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kopli Polikliiniku Apteek

Sõle tn 63, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6042334
benu.5177@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Muhu-Liiva Apteek

Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond
4598595
muhuapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Loksa Apteek

Papli tn 2, Loksa linn, Harju maakond
6075558
benu.5166@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating