Otsituimad TOP 5

Zinnat 25mg granules for oral suspension 100ml N1 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Zinnat 25mg granules for oral suspension 100ml N1
Toimeained: Cefuroxime(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood J01DC02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Tsefuroksiim on laia toimespektriga tsefalosporiinirea antibiootikum infektsioonhaiguste ravimiseks.

Näidustused.

Tsefuroksiimile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: otiit (kõrvapõletik), sinusiit (kõrvalkoobastepõletik), kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumoonia (kopsupõletik), naha- ja pehmete kudede infektsioon, uroinfektsioonid (kuseteede põletikud), puukborrelioosi varane staadium.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Zinnat´it

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Zinnat´i mõne koostisosa suhtes.

Zinnat-suspensiooni ei tohi kasutada, kui esineb ülitundlikkus tsefalosporiinide suhtes. Informeerige arsti teil esinevatest muudest haigustest või vaevustest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zinnat

kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon penitsilliinide või teiste beeta-laktaamantibiootikumide suhtes;

kui te olete rase või planeerite rasedust;

kui te imetate last;

kui teil on diabeet;

kui teil on fenüülketonuuria;

kui te jälgite oma uriini suhkrusisaldust (Zinnat võib mõjutada testi tulemusi);

Kasutamine koos teiste ravimitega

Maohappesust vähendavad ravimid võivad vähendada Zinnat’i imendumist. Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate rasestumisvastaseid tablette. Nagu ka teiste antibiootikumide korral, võib ravi ajal osutuda vajalikuks kasutada lisaks teisi rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga. Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib kasutada juhul kui arst nii soovitab. Informeerige arsti, kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga.

Oluline teave mõningate Zinnat´i koostisainete suhtes

Zinnat-suspensioon sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. Juhul kui teil on fenüülketonuuria, konsulteerige enne ravimi kasutamist oma arstiga.

Zinnat-suspensioon ja graanulid sisaldavad sukroosi. Juhul kui teil on diabeet, konsulteerige enne ravimi kasutamist oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Zinnat’it alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Zinnat-suspensioon sobib patsientidele, kes eelistavad vedelaid ravimeid nt lapsed ja vanurid. Ta on magusa maitsega ning pakendis on ka mõõtelusikas.

Zinnat-suspensiooni tuleb võtta pärast sööki, kuna siis imendub ta kõige paremini. Graanuleid ei tohi segada kuuma joogiga. Lahustamiseks sobib jahe vesi. Valmistehtud suspensiooni peab hoidma külmkapis temperatuuril 2°C...8°C. Valmis ravim on kõlblik 10 ööpäeva.

Ravimi valmistamine:

Raputage pudelit nii, et graanulid liiguksid selles vabalt ja eemalda kork.

Täitke mõõtekork veega kuni märgini (kriipsuni).

Valage kogu vesi pudelisse ja keerake kork tagasi peale.

Pöörake pudel korgiga allapoole ning raputage seda vähemalt 15 sekundit.

Pöörake pudel taas õigetpidi ning raputage veel tugevalt.

Enne igakordset ravimi sissevõtmist tuleb pudelit alati raputada. Vajalikku ravimi annust võib lahjendada piima või mahlaga, sellisel juhul tuleb see kohe sisse võtta.

Erinevate infektsioonide korral on ravimi annused erinevad. Teile vajaliku annuse määrab teie arst. Ravimit tuleb sisse võtta 2 korda ööpäevas ning tavaliselt kestab ravikuur 5...10 päeva.

Kui Te kasutate Zinnat´it rohkem kui ette nähtud

Liiga suure annuse võtmine võib põhjustada kesknärvisüsteemi erutusnähte, mis võib viia kuni krampideni. Seetõttu tuleb üleannustamise korral pöörduda arsti poole.

Kui te unustate Zinnat´it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus kohe, kui see teile meenub ja seejärel jätkake ravi nagu tavaliselt.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Zinnat põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tsefuroksiimaksetiili kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja iseenesest mööduvad. Kõrvaltoimete esinemissageduse andmed on kogutud mahukate kliiniliste uuringute ja turustamisjärgsete andmete põhjal. Platseebo-kontrollandmed puuduvad. Lisaks sõltub kõrvaltoimete esinemissagedus ka Zinnat`i näidustusest.

Kokkuleppeliselt tuuakse kõrvaltoimete esinemissagedused järgmiselt: väga sage: ≥1/10, sage ≥1/100, <1/10, aeg-ajalt ≥1/1000, <1/100, harv ≥1/10000, <1/1000, väga harv <1/10000, sealhulgas üksikjuhud.

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage: antibiootikumi pikaajalisel kasutamisel Candida ülekasv (kandidoos)

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage: Eosinofiilia

Aeg-ajalt: Valgete vereliblede vähesus

Väga harv: Hemolüütiline aneemia

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: Nahalööve

Harv: Nahasügelus ja nõgestõbi

Väga harv: Ravimipalavik, seerumtõbi, ülitundlikkus

Mõnedel inimestel võib ravimi kasutamisel tekkida äge ülitundlikkusreaktsioon. Kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest, kontakteeruge koheselt oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse:

järsku tekkiv vilistav hingamine või pingetunne rinnus;

silmalaugude, näo, huulte turse;

kupladena avalduv nahalööve ükskõik millises kehapiirkonnas.

Närvisüsteemi häired

Sage: Peavalu, pearinglus

Seedetrakti häired

Sage: Seedehäired, kaasa arvatud iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu

Aeg-ajalt: Oksendamine

Harv: Pseudomembranoosne koliit

Maksa ja sapiteede häired

Sage: Maksaensüümide (ALAT, ASAT, LDH) aktiivsuse mööduv suurenemine

Väga harv: Kollasus (eelkõige sapiteede sulgusest), hepatiit

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv: Raskekujuline punetav lööve

Sarnaselt teistele antibiootikumidele võib tsefuroksiimi kasutamine kaasa tuua seene vohamise limaskestadel (soor). Pikaajalisel kasutamisel võib tekkida kõhulahtisus. Sellisel juhul tuleb ravikuur katkestada ning pöörduda arsti poole. Kui teil tekib tugev kõhulahtisus, informeerige kohe oma arsti, sest ravim on üksikutel juhtudel põhjustanud rasket sooltehaigust, mida nimetatakse pseudomembranoosseks koliidiks.

Lyme′i tõve e puukborrelioosi ravimisel võib tekkida ravimile reaktsioon, mis väljendub ravimi sissevõtmise järgselt tekkiva nõrkuse, külmavärinate, palaviku, punetuse, südamepekslemise või nahalööbena. See on ohutu ja tavaliselt isemööduv reaktsioon antibiootikumravile selle haiguse korral.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Valmissuspensiooni võib säilitada külmkapis temperatuuril 2°C...8°C 10 päeva.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Zinnat sisaldab

Toimeaine on tsefuroksiim.

Abiained on povidoon (K30), steariinhape, sukroos, puuviljamaitseaine, kaalium-atsesulfaam, aspartaam, ksantaankummi.

Zinnat`i suspensiooni graanulid on ettenähtud 50 ml või 100 ml suspensiooni valmistamiseks. Valmissuspensioon sisaldab 25mg/ml tsefuroksiimi (tsefuroksiimaksetiilina).

Kuidas Zinnat välja näeb ja pakendi sisu

Suspensioonigraanulid on saadaval 50 ml või 100 ml klaasist pudelis. Pakendile on juurde lisatud mõõtekork (37 ml) ja mõõtelusikas (5 ml).

Müügiloa hoidja: Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Ühendkuningriik.

Tootja: Glaxo Operations UK Ltd., Barnard Castle, Ühendkuningriik.

Partii vabastamise eest vastutav tootja: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, Poznan, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 2, 11415 Tallinn.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Lastepolikliiniku Südameapteek

Ravi tn 27, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 459 054
haru@keldrima.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Aardla tn

Aardla tn 114, Tartu linn, Tartu maakond
7390254
apteek@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating