Otsituimad TOP 5

Zoloft 50mg film-coated tablet N28 (0)

Närvisüsteem >  Psühhoanaleptikumid
Nimetus: Zoloft 50mg film-coated tablet N28
Toimeained: Sertraline(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood N06AB06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Zoloft sisaldab toimeainena sertraliini. Sertraliin kuulub ravimite gruppi nimega selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d), neid ravimeid kasutatakse depressiooni ja/või ärevushäirete ravimiseks.

Zolofti võib kasutada selleks, et ravida:

depressiooni ja depressiooni kordumise ärahoidmist (täiskasvanutel).

sotsiaalset ärevushäiret (täiskasvanutel).

posttraumaatilist stressihäiret (PTSH) (täiskasvanutel).

paanikahäiret (täiskasvanutel).

obsessiiv-kompulsiivset häiret (OKH) (täiskasvanutel ja lastel ning noorukitel vanuses 6…17 aastat).

Depressioon on kliiniline haigus selliste sümptomitega nagu kurbus, võimetus korralikult magada või nautida elu nagu varem.

OKH ja paanikahäire on ärevusega seotud haigused, mille sümptomiteks on pidev häiritus sundmõtete (obsessioonide) tõttu, mis sunnivad teid sooritama korduvaid rituaale (kompulsioone).

PTSH on seisund, mis võib esineda pärast väga emotsionaalset traumaatilist kogemust ja selle mõned sümptomid sarnanevad depressiooni ja ärevuse omadega.

Sotsiaalne ärevushäire (sotsiaalne foobia) on ärevusega seotud haigus. Seda iseloomustavad tugev ärevus või stress sotsiaalsetes olukordades (näiteks võõrastega rääkimisel, avalikul esinemisel, söömisel või joomisel teiste juuresolekul või muretsemine, et võite end ülal pidada valesti).

Teie arst on otsustanud, et see ravim sobib teie haiguse raviks.

Kui te ei ole kindel, miks teile on välja kirjutatud Zoloft, pidage nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Zolofti

kui te olete allergiline (ülitundlik) sertraliini või Zolofti mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6 lisainformatsiooni saamiseks koostisosade loetelu kohta);

kui te võtate või olete võtnud monoaminooksüdaasi inhibiitoreid (MAOI-d on näiteks selegiliin, moklobemiid) või MAOI-taolisi ravimeid (nt linesoliid). Kui lõpetate ravi sertraliiniga, peate ootama vähemalt ühe nädala, enne kui alustate ravi MAOI-ga. Kui lõpetate ravi MAOI-ga, peate ootama vähemalt 2 nädalat, enne kui alustate ravi sertraliiniga;

kui te võtate ravimit nimetusega pimosiid (vaimsete häirete, nagu psühhoos, ravim).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zoloft

Ravimid ei sobi alati igaühele. Rääkige oma arstile enne ravi Zoloftiga kui teil esineb või on kunagi esinenud ükskõik milline järgnevatest haigusseisunditest:

Kui teil on varem esinenud epilepsiat või krambihoogusid. Kui teil tekivad krambid, siis võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui te olete põdenud maniakaal-depressiivset häiret (bipolaarne häire) või skisofreeniat. Kui teil tekib maniakaalne episood, siis võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui teil esineb või on varem esinenud enesetapu- või enesevigastamise mõtteid (vt allpool „Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine (või halvenemine)“).

Serotoniinisündroom. See sündroom võib harvadel juhtudel tekkida siis, kui võtate teatud ravimeid ühel ja samal ajal sertraliiniga. (Sümptomite kohta vt lõik 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“). Teie arst peab teile ütlema, kas teil on seda varem esinenud.

Kui teil on veres vähe naatriumi, sest see võib tekkida ravi tulemusel Zoloftiga. Samuti peate rääkima oma arstile, kui võtate teatud vererõhuravimeid, sest ka need ravimid muudavad teie vere naatriumisisaldust.

Olge eriti ettevaatlik, kui olete eakas, sest teil võib esineda suurem risk vähese naatriumisisalduse tekkimiseks veres (vt ülalpool).

Maksahaigus; teie arst võib otsustada vähendada teie Zolofti annust.

Diabeet; sest Zoloft võib muuta teie vere suhkrusisalduse väärtusi ja seetõttu võib olla vajalik muuta teie diabeediravimite annust.

Kui teil on esinenud veritsushäireid või olete võtnud verd vedeldavaid ravimeid (nt atsetüülsalitsüülhapet (aspiriin) või varfariini) või kui teil on suurenenud verejooksu oht.

Kui te olete laps või alla 18-aastane nooruk. Zolofti võib kasutada vaid 6…17-aastaste obsessiiv-kompulsiivse häirega (OKH) laste ja noorukite ravimisel. Kui teil ravitakse seda häiret, on teie arstil vaja teid hoolikalt jälgida (vt allpool „Lapsed ja noorukid“).

Kui te saate elekter-krampravi.

Kui teil esineb silmaprobleeme, nagu kindlat tüüpi glaukoom (silmasisese rõhu tõus).

Rahutus/akatiisia

Sertraliini kasutamist on seostatud muret tekitava rahutusega ja vajadusega liikuda, sageli võimetusega istuda või seista rahulikult (akatiisia). See toimub tõenäolisemalt esimesel paaril ravinädalal. Annuse suurendamine võib olla kahjulik, seega kui teil need sümptomid tekivad, rääkige oma arstiga.

Ärajätureaktsioonid

Kõrvaltoimed, mis on seotud ravi lõpetamisega (ärajätureaktsioonid) on tavalised, eriti kui ravi lõpetatakse äkki (vt lõik 3 „Kui te lõpetate Zolofti võtmise“ ja lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). Ärajätunähtude risk sõltub ravi kestusest, annusest ja kiirusest, millega annust vähendatakse. Üldiselt on need sümptomid kerged kuni mõõdukad. Siiski võivad nad mõnedel patsientidel olla rasked. Tavaliselt esinevad nad esimesel paaril päeval pärast ravi lõpetamist. Üldiselt kaovad need sümptomid ise 2 nädala jooksul. Mõnel patsiendil võivad need kesta kauem (2…3 kuud ja enam). Ravi lõpetamisel sertraliiniga soovitatakse vähendada annust järk-järgult paari nädala või kuu jooksul ja et leida parim võimalus ravi lõpetamiseks, peate alati oma arstiga nõu pidama.

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine (või halvenemine)

Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini, kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid vahel kauem).

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele,

kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda raviti antidepressandiga.

Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluge neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Lapsed ja noorukid

Sertraliini ei tohi tavaolukorras kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite ravimisel, välja arvatud obsessiiv-kompulsiivse häire (OKH) puhul. Alla 18-aastastel lastel esineb antud ravimirühma kuuluvate preparaatide kasutamisel suurenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, nagu enesetapukatse, enesevigastamise või enesetapumõtted (suitsiidimõtted) ja vaenulik käitumine (peamiselt vägivaldsus, vastanduv käitumine ja viha). Sellele vaatamata võib arst Zolofti määrata ka alla 18-aastastele patsientidele, kui ta leiab, et see on patsiendi huvides. Kui teie arst on Zolofti välja kirjutanud teile ja te olete alla 18-aastane ja te soovite seetõttu konsultatsiooni, pöörduge uuesti oma arsti poole. Informeerige oma arsti, kui teil Zolofti võtmise ajal tekib või süveneb mõni ülalloetletud kõrvaltoimetest. Lisaks ei ole antud vanuserühmas veel tõestatud Zolofti kasutamise pikaajalist ohutust kasvamisele, küpsemisele ega õppimisega seotud (kognitiivsele) ja käitumuslikule arengule.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada Zolofti toimemehhanismi või Zoloft ise võib vähendada teiste samal ajal võetavate ravimite tõhusust.

Zolofti võtmine koos järgmiste ravimitega võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid:

Monoaminooksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI) nimetatavad ravimid, näiteks moklobemiid (depressiooni raviks) ja selegiliin (Parkinsoni tõve raviks) ja linesoliid (antibiootikum). Ärge võtke Zolofti koos nende ravimitega.

Vaimsete häirete, nagu psühhoos, raviks kasutatavad ravimid (pimosiid). Ärge võtke Zolofti koos pimosiidiga.

Informeerige oma arsti, kui võtate järgmisi ravimeid:

Taimsed ravimid, mis sisaldavad naistepuna ürti (Hypericum perforatum). Naistepuna toime võib kesta 1...2 nädalat.

Aminohapet trüptofaani sisaldavad tooted.

Tugeva valu raviks kasutatavad ravimid (nt tramadool).

Anesteesia korral või kroonilise valu raviks kasutatavad ravimid (fentanüül).

Migreeni raviks kasutatavad ravimid (nt sumatriptaan).

Verd vedeldavad ravimid (varfariin).

Valu/artriidi raviks kasutatavad ravimid (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVA), nagu ibuprofeen, atsetüülsalitsüülhape (aspiriin).

Rahustid (diasepaam).

Diureetikumid (nimetatakse ka „vee väljaajamise“ tablettideks).

Epilepsiavastased ravimid (fenütoiin).

Diabeediravimid (tolbutamiid).

Ravimid maohappesuse vähendamiseks ja haavandite ravimiseks (tsimetidiin).

Mania ja depressiooni raviks kasutatavad ravimid (liitium).

Teised depressiooniravimid (nt amitriptüliin, nortriptüliin).

Skisofreenia ja teiste psüühiliste häirete raviks kasutatavad ravimid (perfenasiin, levomepromasiin ja olansapiin).

Ravimid, mida kasutatakse südame löögisageduse ja südamerütmi reguleerimiseks (nagu flekainiid, propafenoon).

Zolofti võtmine koos toidu ja joogiga

Zoloft tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Zolofti võtmise ajal ei tohi kasutada alkoholi.

Sertraliini ei tohi võtta koos greipfruudimahlaga, kuna see võib suurendada sertraliini taset teie organismis.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Sertraliini ohutust rasedatele ei ole täielikult tõestatud. Sertraliini tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui teie arst otsustab, et selle kasulikud toimed teile kaaluvad üles võimalikud ohud lootele. Kui te olete viljakas eas naine, peate te ravi ajal sertraliiniga kasutama tõhusat rasestumisvastast meetodit (nt rasestumisvastased tabletid).

Öelge kindlasti oma ämmaemandale ja/või arstile, et te kasutate Zolofti. Raseduse ajal, eelkõige 3 viimase raseduskuu jooksul, võivad sellised ravimid nagu Zoloft suurendada imikul ohtu teatud tõsise seisundi tekkeks, mida nimetatakse vastsündinute püsivaks pulmonaalhüpertensiooniks, põhjustades imiku kiiremat hingamist ning sinakaks muutumist. Need sümptomid ilmnevad tavaliselt esimese 24 sünnijärgse tunni jooksul. Kui see juhtub teie lapsega, peate te kohe oma ämmaemanda ja/või arsti poole pöörduma.

Teie vastsündinud lapsel võivad tekkida ka teised tervisehäired, mis tavaliselt ilmnevad esimese 24 tunni jooksul pärast sünnitust. Sümptomid on:

hingamisraskused,

sinakas nahk või kehatemperatuuri kõikumine,

sinised huuled,

oksendamine või toitumisraskused,

tugev väsimus, magamisraskused või pidev nutmine,

kanged või lõtvunud lihased,

värisemine, ärevus või krambid,

tahtele allumatute reaktsioonide tõus,

ärrituvus,

madal veresuhkru tase.

Kui teie lapsel esineb pärast sündi ükskõik milline nendest sümptomitest või kui te olete mures oma lapse tervise pärast, võtke ühendust oma arsti või ämmaemandaga, kes saab teile nõu anda.

On tõendeid, et sertraliin eritub inimese rinnapiima. Sertraliini tohib rinnaga toitmise ajal kasutada vaid siis, kui teie arst otsustab, et saadav kasu kaalub üles võimalikud ohud lapsele.

Loomakatsetes on leitud, et mõned ravimid, nagu sertraliin, võivad vähendada sperma kvaliteeti. Teoreetiliselt võib see mõjutada viljakust, kuid mõju inimese viljakusele ei ole siiani täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Psühhotroopsed ravimid, nagu sertraliin, võivad mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Te ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega seni, kuni ei ole selge, kuidas ravim mõjutab teie võimet seda teha.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Zolofti alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Zoloft tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Võtke ravimit üks kord ööpäevas kas hommikul või õhtul.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on:

Täiskasvanud

Depressioon ja obsessiiv-kompulsiivne häire

Depressiooni ja OKH puhul on tavaline efektiivne annus 50 mg ööpäevas.

Ööpäevast annust võib suurendada 50 mg kaupa ühenädalaste ajavahemike tagant mitme nädala vältel. Suurim soovitatav annus on 200 mg ööpäevas.

Paanikahäire, sotsiaalne ärevushäire ja posttraumaatiline stressihäire

Paanikahäire, sotsiaalse ärevushäire ja posttraumaatilise stressihäire korral on algannus 25 mg ööpäevas, mida nädala möödudes suurendatakse 50 mg-ni ööpäevas.

Seejärel võib päevaannust ühenädalaste intervallidega 50 mg kaupa suurendada. Suurim soovitatav annus on 200 mg ööpäevas.

Lapsed ja noorukid

Zolofti tohib kasutada vaid 6…17-aastaste obsessiiv-kompulsiivse häirega (OKH) laste ja noorukite ravimiseks.

Obsessiiv-kompulsiivne häire

6...12-aastased lapsed. Soovitatav algannus on 25 mg ööpäevas.

Ühe nädala pärast võib arst suurendada annust 50 mg-ni ööpäevas. Suurim annus on 200 mg ööpäevas.

13...17-aastased noorukid. Soovitatav algannus on 50 mg ööpäevas. Suurim annus on 200 mg ööpäevas.

Teavitage oma arsti, kui teil on probleeme maksa või neerudega ja järgige arsti poolt antud juhiseid.

Teie arst ütleb teile, kui kaua te peate seda ravimit võtma. See sõltub teie haiguse iseloomust ja sellest, kui hästi te ravile reageerite. Sümptomite paranemiseks võib kuluda mitu nädalat. Tavaliselt peab depressiooni ravi jätkuma 6 kuud pärast paranemist.

Kui te võtate Zolofti rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Zolofti juhuslikult liiga palju, rääkige sellest kohe oma arstile või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Ärge unustage kaasa võtmast ravimipakendit, isegi kui see on tühi.

Üleannustamise sümptomid hõlmavad unisust, iiveldust ja oksendamist, südametöö kiirenemist, värisemist, agitatsiooni, pearinglust ja harvadel juhtudel teadvuse kaotust.

Kui te unustate Zolofti võtta

Kui unustate annuse võtmata, ärge võtke vahelejäänud annust. Võtke järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zolofti võtmise

Ärge lõpetage Zolofti võtmist, kui arst ei ole teil seda käskinud teha. Teie arst soovib vähendada teie

Zolofti annust järk-järgult mitme nädala jooksul, enne kui lõpetate ravimi võtmise täielikult. Kui lõpetate ravimi võtmise äkki, võivad teil tekkida kõrvaltoimed, nagu pearinglus, tuimus, unehäired, agitatsioon või ärevus, peavalu, iiveldus, oksendamine ja värisemine. Kui te märkate Zolofti võtmise lõpetamisel endal mõnda nendest kõrvaltoimetest või mõnda teist kõrvaltoimet, palun rääkige sellest oma arstile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Zoloft põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõige sagedasem kõrvaltoime on iiveldus. Kõrvaltoimete teke sõltub annusest ja need kaovad või vähenevad sageli ravi jätkamisel.

Teavitage kohe oma arsti

Kui teil tekivad pärast ravimi võtmist järgmised sümptomid, siis need sümptomid võivad olla tõsised.

Kui teil tekib raske villiline nahalööve (mitmekujuline erüteem) (see võib esineda teie suus ja keelel). Need võivad olla Stevensi-Johnsoni sündroomi või toksilise epidermaalse nekrolüüsina (TEN) tuntud haigusseisundi nähud. Nendel juhtudel lõpetab arst teie ravi.

Allergiline reaktsioon või allergia, mis võib hõlmata sümptomeid, nagu sügelev nahalööve, hingamisprobleemid, hingeldus, silmalaugude, näo või huulte turse.

Kui teil tekib agitatsioon, segasus, kõhulahtisus, kõrge palavik ja vererõhk, liigne higistamine ning südametöö kiirenemine. Need on serotoniinisündroomi sümptomid. See sündroom võib harvadel juhtudel tekkida siis, kui võtate teatud ravimeid ühel ja samal ajal sertraliiniga. Teie arst võib soovida teie ravi lõpetada.

Kui teie nahk ja silmad muutuvad kollaseks, mis võib tähendada maksakahjustust.

Kui teil tekivad depressioonisümptomid koos enesevigastamise või enesetapumõtetega (suitsiidimõtted).

Kui te muutute rahutuks ega ole võimeline rahulikult istuma või seisma pärast seda, kui hakkasite Zolofti võtma. Rääkige oma arstile, kui hakkate tundma rahutust.

Kui teil on epilepsiahoog (krambid).

Kui teil on maniakaalne episood (vt lõik 2 „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zoloft“).

Järgmisi kõrvaltoimeid täheldati täiskasvanute kliinilistes uuringutes.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 patsiendil 10-st):

Unetus, pearinglus, unisus, peavalu, kõhulahtisus, iiveldus, suukuivus, ejakulatsioonihäire, väsimus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 100-st):

Kurguvalu, isutus, söögiisu suurenemine,

depressioon, isiksusetunde kadu (enda tunnetamine võõrana), luupainajad, ärevus, agiteeritus, erutuvus, seksuaalse huvi langus, hammaste krigistamine,

tuimus ja pakitsustunne, värisemine, lihaspinge, maitsehäire, tähelepanu puudulikkus,

nägemishäired, helin kõrvades,

südamepekslemine, kuumahood, haigutamine,

kõhuvalu, oksendamine, kõhukinnisus, seedehäired, kõhugaasid,

lööve, suurenenud higistamine, lihasvalu, seksuaalfunktsiooni häired, erektsioonihäired, valu rinnus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 1000-st):

Köha, vesine nina,

hallutsinatsioonid, ülim õnnetunne, hoolivuse puudumine, ebanormaalne mõtlemine,

krambid, tahtmatud lihaskontraktsioonid, koordinatsiooni häired, motoorne rahutus, amneesia, puutetundlikkuse vähenemine, kõnehäired, pearinglus püstitõusmisel, migreen,

kõrvavalu, kiire südametegevus, kõrge vererõhk, nahaõhetus,

hingamisraskused, võimalik hingeldus, õhupuudus, ninaverejooks,

söögitoru põletik, neelamisraskused, hemorroidid, suurenenud süljeeritus, keele kahjustused, röhitsused,

silmade turse, punakad täpid nahal, juustekadu, külm higi, kuiv nahk, nahalööbed,

osteoartriit, lihasnõrkus, seljavalu, lihastõmblused,

öine urineerimine, võimetus urineerida, suurenenud urineerimine, suurenenud urineerimissagedus, urineerimishäired,

tupeverejooks, seksuaalne düsfunktsioon naistel, halb enesetunne, külmavärinad, palavik, nõrkus, janutunne, kehakaalu langus, kehakaalu suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 10 000-st):

Soolehäired, kõrvanakkus, vähk, näärmete turse, kõrge kolesteroolitase, madal veresuhkru sisaldus,

füüsilised sümptomid stressi või emotsioonide tõttu, ravimisõltuvus, psühhootiline häire, agressioon, paranoia, enesetapumõtted, unes kõndimine, enneaegne ejakulatsioon,

kooma, ebanormaalsed liigutused, liikumisraskused, suurenenud puutetundlikkus, sensoorsed häired,

glaukoom, probleemid pisaravedeliku tekkega, täpid silmade ees, kahekordne nägemine, silmade valguspelgus, sidekestaalune verevalum, laienenud pupillid,

südameatakk, südametöö aeglustumine, südameprobleemid, käsivarte ja jalasäärte verevarustuse häired, kõrispasm, hingamise kiirenemine, hingamise aeglustumine, rääkimisraskused, luksumine,

veri väljaheites, suuvalu, keele haavandumine, hambakahjustused, keele kahjustused, suu haavandumine, maksatalitluse häired,

villilised nahalööbed, follikulaarne lööve, ebanormaalne juuste tekstuur, ebanormaalne nahalõhn, luukahjustused,

vähenenud urineerimine, kusepidamatus, urineerimiskõhklus,

liigne veritsus tupest, tupepiirkonna kuivus, punane valulik peenis ja eesnahk, voolus suguelunditest, pikenenud erektsioon, eritis rinnanäärmetest,

song, süstekoha armistumine, ravimitaluvuse vähenemine, kõndimisraskused, kõrvalekalded laboratoorsete analüüside tulemustes, ebanormaalsed seemnerakud, vigastused, veresoonte lõõgastamise protseduur.

teatatud on suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise juhtudest sertraliinravi ajal või vahetult pärast ravi katkestamist (vt lõik 2.).

Sertraliini turuletulekujärgselt on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Vere valgeliblede arvu vähenemine, vereliistakute arvu vähenemine, kilpnäärmehormoonide sisalduse langus, endokriinsed häired, naatriumi vaegus veres, vere glükoosisisalduse kontrolli häired (suhkurtõbi), vere glükoosisisalduse tõus,

hirmutavad unenäod, suitsidaalne käitumine,

lihaste liigutamise probleemid (nt motoorne rahutus, lihaspinge, kõndimisraskused ja jäikus, spasmid ja lihaste tahtmatud liigutused), minestamine, äkiline tugev peavalu (mis võib olla tõsise seisundi, pöörduva tserebraalse vasokonstriktsiooni sündroomi, sümptom),

nägemishäired, verejooksud (ninaverejooks, maoverejooks või veri uriinis), pankreatiit, tõsised maksatalitluse häired, naha-ja silmavalgete kollasus (ikterus),

nahaturse, nahareaktsioonid päikesele, sügelemine, liigesevalu, lihaskrambid, rinnanäärmete suurenemine, ebaregulaarne menstruatsioon, jalgade turse, verehüübimisprobleemid, kusepidamatus ja tõsine allergiline reaktsioon.

Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Kliinilistes uuringutes lastel ja noorukitel täheldatud kõrvaltoimed olid üldiselt samasugused kui täiskasvanutel (vt eespool). Kõige sagedasemad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel olid peavalu, unetus, kõhulahtisus ja iiveldus.

Sümptomid, mis võivad tekkida kui ravi katkestatakse

Kui te järsku katkestate selle ravimi võtmise, võivad teil tekkida sellised kõrvaltoimed, nagu pearinglus, tuimus, unehäired, agitatsioon või ärevus, peavalu, iiveldus, oksendamine ja värisemine (vt lõik 3. „Kui te lõpetate Zolofti võtmise“).

Sellist tüüpi ravimeid võtnud patsientidel on täheldatud luumurdude riski suurenemist.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Zolofti pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Zoloft sisaldab

Toimeaine on sertraliin.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab sertraliinvesinikkloriidi, mis vastab 50 mg sertraliinile.

Abiained on: kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat (E341), mikrokristalliline tselluloos (E460), hüdroksüpropüültselluloos (E463), naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat (E572) hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool ja polüsorbaat 80 (E433).

Kuidas Zoloft välja näeb ja pakendi sisu

Zoloft, 50 mg tabletid on valged kapslikujulised õhukese polümeerikattega poolitusjoonega tabletid, märgistusega ”ZLT 50” ühel küljel ja ”PFIZER” teisel küljel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Zoloft tabletid on saadaval 28 tabletiga blisterpakendites.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

Tootja:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km 50,

04100, Borgo San Michele, Latina

Itaalia

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria Tresleen
Belgia, Luksemburg Serlain
Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa,Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Itaalia, Läti, Leedu, Holland,Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi Zoloft
Iirimaa, Malta, Ühendkuningriik Lustral
Hispaania Besitran

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel. 6 405 328Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Raja tn

Raja tn 31, Tartu linn, Tartu maakond
7380267
haru@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Aardla tn

Aardla tn 114, Tartu linn, Tartu maakond
7390254
apteek@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteek

Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6659015
ramare@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating