Otsituimad TOP 5

Zolsana 10mg film-coated tablet N20 (0)

Närvisüsteem >  Psühholeptikumid
Nimetus: Zolsana 10mg film-coated tablet N20
Toimeained: Zolpidem(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: KRKA
ATC kood N05CF02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Zolsana on uinuti, mis kuulub bensodiasepiinisarnaste ainete rühma ja mida kasutatakse unehäirete lühiajaliseks raviks.

Zolsana kirjutatakse välja vaid unehäire puhul, mis on tõsine, tekitab töövõimetust või põhjustab väljendunud pingeseisundit.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Zolsana´t

kui te olete allergiline (ülitundlik) zolpideemi või Zolsana mõne koostisosa suhtes;

kui teil on raskekujuline lihasnõrkus (myasthenia gravis);

kui teil esineb une ajal lühiajalist hingamispeetust (uneapnoe sündroom);

kui teil on raske hingamispuudulikkus (kopsud ei saa piisavalt hapnikku) (respiratoorne puudulikkus);

kui teil on raske maksakahjustus (maksapuudulikkus).

Zolsana´t ei tohi võtta lapsed ja alla 18-aastased noorukid.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zolsana - kui te olete eakas või kurnatud.

Te peaksite võtma väiksema annuse (vt lõik 3 „Kuidas Zolsana´t võtta“). Lihaseid lõõgastava toime tõttu esineb, eriti eakatel patsientidel öösel voodist tõusmisel, suurenenud kukkumisoht, mille tagajärjeks võivad olla reieluukaela murrud.

kui teil on kahjustunud neerufunktsioon.

Teie kehal võib võtta kauem aega zolpideemist vabanemine. Kuigi annuse kohandamine ei ole vajalik, tuleb olla ettevaatlik. Konsulteerige oma arstiga.

kui teil on kroonilised (pikaajalised) hingamisprobleemid.

Hingamisprobleemid võivad minna halvemaks.

kui te olete varem kuritarvitanud ravimeid või alkoholi. Teie arst peab teid ravi ajal hoolikalt jälgima, sest teil on risk harjumuse ja psüühilise sõltuvuse tekkimiseks.

kui teil on raske maksahaigus.

Te ei või Zolsana’t kasutada, sest teil on risk ajukahjustuse tekkimiseks (entsefalopaatia). Konsulteerige oma arstiga.

kui teil on luulud (psühhoos), depressioon või depressiooniga seotud ärevus, siis ei tohi Zolsana olla ainus ravim, mida te selle ravimiseks saate.

Üldine

Enne ravi Zolsana´ga:

tuleb kindlaks teha unehäirete põhjus.

tuleb ravida ka kaasuvaid haiguseid.

Kui 7…14-päevase ravikuuri järel ei saa täheldada unehäirete taandumist, võib see osutada psühhiaatrilisele või füüsilisele põhihaigusele, mis tuleb välja selgitada. Konsulteerige oma arstiga.

Sõltuvus

Tekkida võib füüsiline ja psühholoogiline sõltuvus.

Sõltuvuse oht on vastavuses annuse suuruse ja ravi kestusega; see on suurem neil inimestel, kellel on esinenud alkoholi või ravimite kuritarvitamist. Kui füüsiline sõltuvus on tekkinud, kerkivad ravi järsul katkestamisel esile ärajätunähud.

Mäluhäired (amneesia)

Zolpideem võib esile kutsuda mälukaotust (amneesia). Selline olukord esineb kõige sagedamini mõni tund pärast zolpideemi sissevõtmist ning seetõttu peate antud ohu vähendamiseks tagama endale võimaluse 7…8 tundi katkestamatult magada (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Psühhiaatrilised ja “paradoksaalsed” reaktsioonid

Ravi ajal võivad teadaolevail andmeil esineda sellised reaktsioonid nagu rahutus, seesmine rahutus, ärrituvus, agressiivsus, pettekujutlused (psühhoosid), vihasööstud, hirmuunenäod, meelepetted, uneskõndimine, käitumishäired, unetuse süvenemine ja muud käitumist puudutavad kõrvaltoimed. Kui see peaks ilmnema, tuleb Zolsana kasutamine katkestada ja ühendust võtta oma arstiga. Nende reaktsioonide esinemise tõenäosus on suurem eakatel.

Võtmine koos teiste ravimitega

Zolsana võib mõjutada teisi ravimeid ja vastupidi, teised ravimid võivad mõjutada Zolsana toimet. Te võite olla unisem kui tavaliselt, kui te võtate Zolsana’t järgmiste ravimitega.

Zolsana võib anda koostoimeid:

Vaimuhaiguste ravis kasutatavad ravimid (neuroleptikumid/antipsühhootikumid, nagu kloorpromasiin või klosapiin, antidepressandid nagu amitriptüliin ja klomipramiid). - Teised uinutid nagu nitrasepaam, temasepaam.

Ärevushäirete ravis kasutatavad ravimid (trankvilisaatorid, anksiolüütikumid, rahustid, müorelaksandid) nagu diasepaam, oksasepaam.

Tugevad valuvaigistid (narkoanalgeetikumid) nagu kodeiin, morfiin. Tekkida võib tugev heaolutunne (eufooria), mis võib lõppeda psühholoogilise sõltuvusega. - Müorelaksandid nagu baklofeen.

Epilepsiaravimid (antiepileptikumid), nagu fenütoiin ja fenobarbitaal.

Anesteetikumid nagu halotaan või isofluraan.

Allergiaravimid või külmetusravimid, mis põhjustavad unisust (sedatiivsed antihistamiinikumid) nagu kloorfenamiin.

Ravimid, nagu näiteks rifampitsiin (antibiootikum, mida kasutatakse näiteks tuberkuloosi ravis), mis tõstavad tugevalt teatud maksaensüümide aktiivsust, võivad vähendada Zolsana toimet.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud ülalpool nimetatud ravimeid või mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Zolsana kasutamine koos toidu ja joogiga

Ravi ajal ei tohi te juua alkoholi, sest Zolsana uinutav toime võib võimenduda.. See võib mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Rasedus ja imetamine

Kui plaanite rasestuda või arvate, et olete rase, peate võtma ühendust oma arstiga, kes otsustab ravi jätkumise üle.

Ravimit Zolsana ei tohi võtta raseduse ja imetamise ajal, eriti raseduse esimese kolme kuu jooksul, sest ei ole saada piisavalt andmeid ravimi ohutu kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal.

Teie arst võib otsustada teid siiski Zolsana´ga ravida, kui ravi kasu emale ületab riski lapse tervisele. Juhul, kui Zolsana’t kasutatakse raseduse viimaste kuude jooksul pikemat aega, võivad lapsel sünnijärgselt tekkida ärajätusümptomid.

Rinnaga toitmise ajal ei tohi ravimit Zolsana võtta, sest zolpideem eritub väheses koguses rinnapiima.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine või masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage mingeid masinaid või mehhanisme. Zolsana võtmise ajal võivad olla vähenenud teie kontsentratsioonivõime ja reageerimisvõime. Te võite olla unine või võivad teil olla mäluhäired. See on eriti tõenäoline, kui teie uneaeg ei ole olnud piisavalt pikk.

Oluline teave mõningate Zolsana koostisainete suhtes

Zolsana sisaldab piimasuhkrut laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Zolsana´t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tablett tuleb võtta koos mõningase vedelikuga vahetult enne magama minekut. Veenduge, et te saate segamatult magada 7...8 tundi.

Tavaline päevane annus on:

Täiskasvanud

Üks Zolsana 10 mg tablett või kaks Zolsana 5 mg tabletti (vastab 10 mg zolpideemtartraadile ööpäevas).

Eakad, nõrgestatud organismiga või maksakahjustusega patsiendid

Üks Zolsana 5 mg tablett või pool Zolsana 10 mg tabletti (vastab 5 mg zolpideemtartraadile ööpäevas). Teie arst otsustab, kas tõsta annust ühe Zolsana 10 mg tabletini või kahe Zolsana 5 mg tabletini (vastab 10 mg zolpideemtartraadile ööpäevas), kui toime ei ole piisav ja ravimit talutakse hästi.

Maksimumannus

Annust 10 mg zolpideemtartraati ööpäevas (üks Zolsana 10 mg tablett või kaks Zolsana 5 mg tabletti) ei tohi ületada.

Lapsed ja noorukid

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei tohi seda ravimit võtta.

Ravi kestus

Pärast korduvat võtmist mitme nädala jooksul võib uinumist soodustav (hüpnootiline) toime väheneda.

Ravi kestus peab olema nii lühike kui võimalik. Ravi võib kesta mõnest päevast kuni 2 nädalani ja ei tohi olla pikem kui neli nädalat.

Teie arst ütleb teile, millal ja kuidas ravi Zolsana’ga lõpetada.

Kui teil on tunne, et Zolsana toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te võtate Zolsana´t rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust oma arstiga. Võtke see infoleht ja kõik ülejäänud tabletid arstile näitamiseks kaasa.

Üleannustamise korral võivad sümptomid varieeruda tugevast unisusest teadvuse kaotuseni (kooma).

Kui te unustate Zolsana´t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui olete kindel, et saate magada 7...8 tundi, võite tableti võtta. Kui see ei ole võimalik, ärge võtke tabletti enne, kui lähete järgmisel õhtul magama.

Kui te lõpetate Zolsana võtmise

Ärge lõpetage Zolsana võtmist järsult. Kuna ärajätusümptomite tekkerisk on suurem ravi järsul katkestamisel, soovitab teie arst teil ravi lõpetada annust järk-järgult vähendades.

Kui ravi on lõpetatud järsult, võib teie uni ajutiselt halveneda (tagasilöögi fenomen). Sellega võivad kaasneda meeleolumuutused, ärevus ja rahutus. Ärajätunähud võivad olla peavalu või lihasvalud, tugev ärevus ja pinge, rahutus, segasus, ärrituvus ja unehäired ja rasketel juhtudel reaalsustaju kadumine (derealisatsioon), iseenesest võõrandumine (depersonalisatsioon), ülitundlikkus helide suhtes, tuimus ja torkimistunne jäsemetes, ülitundlikkus valguse, müra ja füüsilise kontakti suhtes, hallutsinatsioonid või epileptilised krambid.

On oluline, et te teaksite selliste sümptomite võimalikkusest, et vähendada teie ärevust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Zolsana põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on seotud individuaalse tundlikkusega ja tekivad sagedamini tunni aja jooksul pärast tableti võtmist, kui te ei lähe kohe magama või kui te ei uinu kohe.

Kõrvaltoimed on:

Sageli (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 100-st, kuid vähem kui ühel 10-st ravitud patsiendist)

Närvid: päevane unisus, emotsioonide tuimenemine, tähelepanuvõime vähenemine, segasus, väsimus, peavalud, pearinglus.

Silmad: kahelinägemine.

Kõrvad: keerlemistunne koos tasakaaluhäiretega (vertigo), lihaskoordinatsiooni kadumine (ataksia). Lihased: lihasnõrkus.

Aeg-ajalt (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 1000-st, kuid vähem kui ühel 100-st ravitud patsiendist) Vaimsed häired: rahutus, agiteeritus, ärrituvus, agressiivsus, meelepetted, vihahood, luupainajad, asjade tajumine mida pole olemas (hallutsinatsioonid), vaimsed häired (psühhoosid), uneskäimine, käitumishäired ja teised käitumist mõjutavad kõrvaltoimed, mälukaotus (amneesia), mida võib seostada käitumishäiretega (vt lõik 2 „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zolsana“). Sellised reaktsioonid on tõenäolisemad eakatel.

Varem diagnoosimata depressioon võib Zolsana või teiste uinutite kasutamise ajal avalduda. Pikaajaline Zolsana kasutamine võib tekitada füüsilist või psühholoogilist sõltuvust. Ravi järsk katkestamine võib tekitada ärajäämanähte (vt lõik 2 „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zolsana“).

Teatatud on Zolsana väärkasutamisest ravimisõltlaste poolt.

Seksuaalvajaduse vähenemine (libiido).

Magu ja seedetrakt: kõhulahtisus, halb enesetunne (iiveldus), oksendamine. Nahk: nahareaktsioonid.

Sagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Maks: maksaensüümide aktiivsuse tõus.

Nahk: suurenenud higistamine (hüperhidroos), tõsine reaktsioon, mis põhjustab naha, kõri või keele paistetust, hingamisraskust ja/või sügelust (angioneurootiline ödeem).

Üldine: kõndimishäired, Zolsana efektiivsuse nõrgenemine.

Vigastused: kukkumine (enam eakatel patsientidel ning kui Zolsana’t ei võetud manustamisjuhistele vastavalt).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Zolsana´t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Zolsana sisaldab

Toimeaine on zolpideemtartraat. Üks tablett sisaldab 5 mg või 10 mg zolpideemtartraati.

Abiained on tableti sisus: laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat tüüp A, hüpromelloos, magneesiumstearaat.

Tableti kattes: titaandioksiid (E171), hüpromelloos ja makrogool 400.

Kuidas Zolsana välja näeb ja pakendi sisu

Zolsana, 10 mg: valge, ovaalne, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, millel on mõlemal pool poolitusjoon ning ühele poole on märgitud “ZIM” ja “10”. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks. Zolsana, 5 mg: valge, ovaalne, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele poole on märgitud “ZIM” ja “5”.

Zolsana tabletid on saadaval:

Blisterpakendid: pakendis on 10, 14, 15, 20, 28, 30 või 100 tabletti.

Haiglapakendis 50 tabletti.

Lastekindla korgiga suletavates purkides on 30, 100 või 500 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti, Põlva Apteek

Mäe tn 2a, Põlva linn, Põlva maakond
7996350
polvapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Lihula Apteek

Tallinna mnt 17, Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond
4778297
lihula@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteeg Haruapteek

Keemikute tn 25, Maardu linn, Harju maakond
6216211
benu.5132@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kallavere Apteek

Noorte tn 7, Maardu linn, Harju maakond
6384452
kariida@kariida.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI, VII 10:00 - 17:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Raja tn

Raja tn 31, Tartu linn, Tartu maakond
7380267
haru@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kohtla-Järve Apteek, Kohtla-Järve, Kalevi tn

Kalevi tn 32a, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3350957
benu.5146@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating