Otsituimad TOP 5

Zyvoxid 2mg solution for infusion 300ml N10 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Zyvoxid 2mg solution for infusion 300ml N10
Toimeained: Linezolid(P)
Tipas: Retseptiga kompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood J01XX08
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Zyvoxid on oksasolidinoonide rühma kuuluv antibiootikum, mis peatab teatud infektsioone põhjustavate bakterite (pisikute) kasvu. Seda kasutatakse kopsupõletiku ja mõnede nahal või naha all olevate nakkuste raviks. Teie arst ütleb, kas Zyvoxid sobib teie nakkuse raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Zyvoxidi:

kui olete selle ravimi toimeaine või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te võtate või olete viimase 2 nädala jooksul võtnud ravimeid, mida tuntakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoritena ( MAOI, näiteks fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid). Neid ravimeid võidakse kasutada depressiooni või Parkinsoni tõve raviks;

kui te imetate last, sest ravim eritub rinnapiima ja võib last kahjustada.

Zyvoxid ei pruugi teile sobida, kui te vastate mõnele järgmistest küsimustest „jah“. Sellisel juhul rääkige sellest oma arstile, sest ta peab enne ravi alustamist ja ravi ajal kontrollima teie üldist tervist ning vererõhku või otsustama, kas mõni teine raviviis on teile sobivam.

Küsige oma arstilt, kui te ei ole kindel, kas alljärgnevast kehtib midagi teie kohta.

Kas teil on kõrge vererõhk (ükskõik kas te võtate selle vastu ravimeid või mitte)?

Kas teil on diagnoositud kilpnäärme ületalitlus?

Kas teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) või kartsinoidsündroom (põhjustatud hormoonisüsteemi kasvajast, sümptomiteks on kõhulahtisus, naha õhetus, hingeldamine)?

Kas teil on maniakaalne depressioon, skisoafektiivne häire, vaimne segadus või muud psüühilised probleemid?

Kas te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest?

pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiini sisaldavad ninakinnisuse, külmetuse või gripiravimid;

astmaravimid, nagu salbutamool, terbutaliin, fenoterool;

antidepressandid, mida tuntakse tritsükliliste antidepressantide või SSRI-dena (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), näiteks amitriptüliin, tsipramiil, klomipramiin, dosulepiin, doksepiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, imipramiin, lofepramiin, paroksetiin, sertraliin;

migreeni raviks kasutatavad ravimid, nagu sumatriptaan ja zolmitriptaan;

äkiliste, raskete allergiliste reaktsioonide ravis kasutatavad ravimid, nagu adrenaliin (epinefriin);

vererõhku tõstvad ravimid, nagu noradrenaliin (norepinefriin), dopamiin ja dobutamiin;

mõõduka kuni tugeva valu ravimid, nagu petidiin; - ärevushäirete ravimid, nagu buspiroon; - antibiootikum nimega rifampitsiin.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zyvoxidi kasutamist pidage nõu oma arstiga

kui teil tekivad kergesti verevalumid ja verejooksud;

kui te ole aneemiline;

kui te nakatute kergesti;

kui teil on esinenud krampe;

kui teil on maksa- või neeruprobleemid, eriti kui saate dialüüsi;

kui teil on kõhulahtisus.

Rääkige kohe oma arstile, kui teil tekivad ravi ajal

nägemisprobleemid, nagu nägemise hägustumine, värvinägemise muutused, probleemid pisiasjade nägemisega või kui teie vaateväli aheneb;

antibiootikumide, sealhulgas Zyvoxidi võtmise ajal või pärast seda võib teil tekkida kõhulahtisus. Kui see muutub tõsiseks või püsib või te märkate väljaheites verd või lima, lõpetage kohe Zyvoxidi kasutamine ja pidage nõu arstiga. Sellises olukorras ei tohi te võtta ravimeid, mis peatavad või aeglustavad sooletegevust;

korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või liiga tugev hingamine.

Muud ravimi ja Zyvoxid

Zyvoxidil võib mõnikord olla koostoimeid mõnede teiste ravimitega ja ta võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu vererõhu, kehatemperatuuri või südame löögisageduse muutused.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete viimase 2 nädala jooksul kasutanud järgmisi ravimeid, sest Zyvoxidi ei tohi võtta, kui te juba kasutate neid ravimeid või olete neid hiljuti kasutanud (vaadake ka lõik 2 ülalpool „Ärge kasutage Zyvoxidi“).

monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI, näiteks fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid). Neid ravimeid võidakse kasutada depressiooni või Parkinsoni tõve raviks.

Teavitage oma arsti, kui te kasutate allpool loetletud ravimeid. Teie arst võib siiski määrata teile Zyvoxidi, kuid peab enne ravi alustamist ja ravi ajal kontrollima teie üldist tervist ning vererõhku. Teise võimalusena võib teie arst otsustada, et mõni muu raviviis on teie jaoks parem.

Pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiini sisaldavad ninakinnisuse, külmetuse või gripiravimid;

mõned astmaravimid, nagu salbutamool, terbutaliin, fenoterool;

teatud antidepressandid, mida tuntakse tritsükliliste antidepressantide või SSRI-dena (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid). Neid on palju, sealhulgas amitriptüliin, tsipramiil, klomipramiin, dosulepiin, doksepiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, imipramiin, lofepramiin, paroksetiin, sertraliin;

migreeni raviks kasutatavad ravimid, nagu sumatriptaan ja zolmitriptaan;

äkiliste, raskete allergiliste reaktsioonide ravis kasutatavad ravimid, nagu adrenaliin (epinefriin);

vererõhku tõstvad ravimid, nagu noradrenaliin (norepinefriin), dopamiin ja dobutamiin;

mõõduka kuni tugeva valu ravimid, nagu petidiin;

ärevushäirete ravimid, nagu buspiroon;

vere hüübimist vältivad ravimid, nagu varfariin.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Zyvoxid koos toidu ja joogiga

Te võite Zyvoxidi võtta enne sööki, söögi ajal või pärast seda.

Vältige laagerdunud juustu, pärmiekstrakti ja sojaoaekstrakti (nt sojakastme) suurte koguste söömist ning alkoholi, eriti vaadiõlut ja veini. Seda seetõttu, et see ravim võib reageerida türamiiniks nimetatava ainega ja tõsta teie vererõhku. Türamiini esineb looduslikult mõnedes toiduainetes.

Kui teil tekib pärast söömist või joomist tuikav peavalu, võtke kohe ühendust arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Zyvoxidi toime rasedatele ei ole teada. Seetõttu ei tohi ravimit raseduse ajal võtta, välja arvatud juhul, kui teie arst on seda soovitanud. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Te ei tohi Zyvoxidi kasutamise ajal last rinnaga toita, sest see eritub rinnapiima ja võib last kahjustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Zyvoxid võib põhjustada pearinglust või probleeme nägemisega. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega töötage masinatega. Pidage meeles, et haigus võib mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Zyvoxidi infusioonilahus sisaldab

Glükoosi

1 ml Zyvoxidi lahust sisaldab 45,7 mg glükoosi (13,7 g glükoosi ühes kotikeses). Rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui te olete suhkruhaige.

Naatriumi

1 ml Zyvoxidi lahust sisaldab 0,38 mg naatriumi (114 mg naatriumi ühes kotikeses). Rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui te olete väikese soolasisaldusega dieedil.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Täiskasvanud

Zyvoxidi infusioonilahus

Seda ravimit manustab teile arst või tervishoiutöötaja tilgana (veeniinfusioonina). Tavaline annus täiskasvanutele (18-aastased ja vanemad) on 300 ml (600 mg linesoliidi) kaks korda päevas, manustatuna otse vereringesse (intravenoosselt) 30...120-minutilise tilgana.

Zyvoxidi tabletid

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on 1 tablett (600 mg) kaks korda ööpäevas (iga 12 tunni järel). Teie arst otsustab, kui kaua teid tuleb ravida.

Kui te saate neerudialüüsi, tuleb teile pärast dialüüsi anda Zyvoxidi.

Ravikuur kestab tavaliselt 10…14 päeva, kuid võib kesta kuni 28 päeva. Selle ravimi ohutust ja efektiivsust ei ole kindlaks tehtud pikema kui 28-päevase raviperioodi jooksul. Teie arst otsustab, kui kaua teid tuleb ravida.

Zyvoxidi võtmise ajal teeb arst teile regulaarselt vereanalüüse, et jälgida teie vererakkude arvu.

Kui te võtate Zyvoxidi üle 28 päeva, peab arst kontrollima teie nägemist.

Lapsed

Zyvoxidi ei kasutata tavaliselt laste ja noorukite (alla 18-aastased) raviks.

Kui te kasutate Zyvoxidi rohkem kui ette nähtud

Kui tunnete muret, et teile on antud liiga palju Zyvoxidi, rääkige sellest kohe oma arstile või meditsiiniõele.

Kui te unustate Zyvoxidi võtta

Zyvoxidi infusioonilahus

Seda ravimit manustatakse teile tähelepaneliku jälgimise all, seega on annuse vahelejäämine väga ebatõenäoline. Kui te arvate, et teil on ravimi annus jäänud saamata, rääkige kohe arstile või meditsiiniõele.

Zyvoxidi tabletid

Võtke ununed tablett niipea, kui see teile meenub. Jätkake tablettide võtmist iga 12 tunni järel. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zyvoxidi võtmise

Kui te lõpetate ravi ja algsed sümptomid tulevad tagasi, rääkige sellest kohe oma arstile või meditsiiniõele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta või soovite ravi lõpetada, pidage nõu oma arsti või apteekriga


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate ravi ajal Zyvoxidiga mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, teavitage kohe oma arsti, meditsiiniõde või apteekrit:

nahareaktsioonid, nagu punetav valulik nahk ja ketendus (dermatiit), nahalööve, sügelus või turse, eriti näo- ja kaelapiirkonnas. See võib olla allergilise reaktsiooni tundemärk ja vajalikuks võib osutuda Zyvoxidi võtmise lõpetamine;

nägemisprobleemid, nagu nägemise hägustumine, värvinägemise muutused, probleemid pisiasjade nägemisega või kui teie vaateväli aheneb;

raske kõhulahtisus vere ja/või limaga väljaheites (antibiootikumidega seotud jämesoolepõletik, sealhulgas pseudomembranoosne jämesoolepõletik), mis võib väga harvadel juhtudel areneda eluohtlikeks tüsistusteks;

korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või liiga tugev hingamine;

Zyvoxidi kasutamisel on kirjeldatud krampe või langetõvehoogusid. Rääkige oma arstile, kui teil esineb erutust, segasust, deliiriumi, rigiidsust, värisemist, koordinatsioonihäireid ja krampe, kui te võtate samal ajal ka SSRI-dena tuntud antidepressante (vt lõik 2).

Patsiendid, kellele on antud Zyvoxidi üle 28 päeva, on kirjeldanud tuimust, surinat või nägemise hägustumist. Kui teil esineb nägemisraskusi, võtke oma arstiga ühendust nii kiiresti kui võimalik.

Teised kõrvaltoimed on järgmised:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb tõenäoliselt vähem kui ühel inimesel 10-st):

seennakkused, eriti tupe või suu soor;

peavalu;

metallimaitse suus;

kõhulahtisus, iiveldus või oksendamine;

mõnede vereanalüüside, sealhulgas neeru- ja maksatalitlust või veresuhkru sisaldust mõõtvate analüüside tulemuste muutused;

seletamatud verejooksud või verevalumid, mis võivad tekkida mõnede vererakkude arvu muutuste tõttu ja see võib mõjutada verehüübivust või põhjustada aneemiat.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb tõenäoliselt vähem kui ühel inimesel 100-st):

tupe või suguelundite piirkonna põletik naistel;

mõnede vererakkude arvu muutused, mis võib mõjutada nakkuste vastu võitlemise võimet;

magamisraskused;

pearinglus, torkimis- või tuimustunne;

hägustunud nägemine;

helin kõrvades (tinnitus);

vererõhu tõus, veenipõletik;

seedehäired, kõhuvalu, kõhukinnisus;

suukuivus või valulikkus; paistes, valulik või muutunud värvusega keel;

nahalööve;

valu infusiooni manustamise kohal ja selle ümber;

veenipõletik (sealhulgas infusiooni manustamise kohal);

vajadus sagedamini urineerida;

palavik või külmavärinad, valud ja valulikkus;

väsimus- või janutunne;

kõhunäärmepõletik,

liighigistamine;

vere valkude, soolade või ensüümide muutused, mis mõõdavad neeru- või maksatalitlust;

nakkuste vastu võitlevate vererakkude arvu vähenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb tõenäoliselt vähem kui ühel inimesel 1000-st):

südame löögisageduse muutused (nt löögisageduse suurenemine);

transitoorsed isheemilised hood (mööduvad aju verevooluhäired, mis põhjustavad lühiajalisi sümptomeid, nagu nägemiskaotus, jala ja käe nõrkus, ebaselge kõne ning teadvusekaotus);

neerupuudulikkus.

Veel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest (esinemissagedus teadmata):

serotoniini sündroom (sümptomite hulka kuuluvad kiire südametöö, segasus, ebatavaline higistamine, hallutsinatsioonid, tahtmatud liigutused, külmavärinad ja treemor);

laktatsidoos (sümptomite seas on korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu, liiga tugev hingamine);

rasked nahahäired;

krambid;

pindmine hamba värvuse muutus, mis on professionaalse hambapuhastusega eemaldatav (hambakatu käsitsi eemaldamine);

alopeetsia (juuste kaotus);

hüponatreemia (väike naatriumisisaldus veres);

värvinägemise muutused, probleemid pisiasjade nägemisega või kui teie vaateväli aheneb.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Infusioonilahus: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast avamist: kui pakendi avamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Tabletid: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zyvoxid sisaldab - Toimeaine on linesoliid. Infusioonilahus:

- Teised koostisosad on glükoosmonohüdraat (suhkru tüüp), naatriumtsitraat (E331), veevaba sidrunhape (E330), vesinikkloriidhape (E507), naatriumhüdroksiid (E524) ja süstevesi. Tabletid:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos (E460), maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat tüüp A, hüdroksüpropüültselluloos (E463), magneesiumstearaat (E572).

Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400, karnaubavaha (E903), (E172) Opadry White YS-1-18202-A, punane tint Opacode Red-S-1-15118 (koostis: farmatseutiline glasuur, vesi, punane raudoksiid (E172), n-butüülalkohol, propüleenglükool, ammooniumhüdroksiid).

Kuidas Zyvoxid välja näeb ja pakendi sisu

Infusioonilahus: Ühekordseks kasutamiseks ette nähtud kasutusvalmis, lateksivabad, mitmekihilised, polüolefiinkilest infusioonikotid (Excel või Freeflex), mis on suletud fooliumlaminaadist välispakendisse. Infusioonikott 300 ml lahust; pakitud karpi. Iga karp sisaldab 10 infusioonikotti.

Tabletid: Polüvinüülkloriid (PVC)-fooliumist blister, mis sisaldab 10 tabletti; pakitud karpi. Iga karp sisaldab 10 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL

Rond-Point du Kirchberg

51, Avenue J.F Kennedy

L-1855 Luxembourg

Luksemburg

Tootjad Infusioonilahus:

Fresenius Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80 1789 Berg I Ostfold, Halden

Norra

Tabletid:

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!